مشخصات نشريه:  

فصلنامه تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني
 5 دوره
عنوان نشريه:  تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مديرمسئول:  دكتر داود معنوي پور
سردبير:  دكتر حسن پاشا شريفي
تارگاه:  journals.iau-garmsar.ac.ir
رایانامه:  jniopag@gmail.com
تلفن:  423772 (0232)
نشانی:  گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
كد ISSN:  2008-7039
نوع نشريه:  فصلنامه