مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش نامه علوم اجتماعي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه علوم اجتماعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مديرمسئول:  دكتر سيد محمد صادق مهدوي
سردبير:  دكتر طاهره مير ساردو
تارگاه:  journals.iau-garmsar.ac.ir
رایانامه:  gpajoheshnameh@yahoo.com
تلفن:  4225009 (0232) داخلي 12251
صندوق پستي:  35815-144
نشانی:  گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامي
كد ISSN:  1735-5516
نوع نشريه:  فصلنامه