مشخصات نشريه:  

فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي)
 12 دوره
عنوان نشريه:  نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سبزوار، حوزه معاونت پژوهشي
مديرمسئول:  دكتر سيدعلي مرتضوي
سردبير:  دكتر گيتي كريم
تارگاه:  jfst.iaus.ac.ir
رایانامه:  jfst@iaus.ac.ir
تلفن:  2660889 (0571)
نمابر:  2660889 (0571)
نشانی:  خراسان رضوي، سبزوار، ميدان دكتر شريعتي، بلوار پاسداران، ساختمان مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه معاونت پژوهشي، كدپستي: 14711-96188
كد ISSN:  2423-4966
نوع نشريه:  فصلنامه