مشخصات نشريه:  

فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهان زراعي
 3 دوره
عنوان نشريه:  اكوفيزيولوژي گياهان زراعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس
مديرمسئول:  دكتر پيام معاوني
سردبير:  دكتر سيد عليرضا ولد آبادي
تارگاه:  www.qazad.ir
رایانامه:  ecophysilogy.journal@yahoo.com
تلفن:  46896509 (021)
نمابر:  46896504 (021)
صندوق پستي:  37515-374
نشانی:  تهران، بزرگراه فتح شهرقدس، بلوار شهيد كلهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس
كد ISSN:  2008-9511
نوع نشريه:  فصلنامه