مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي)
 8 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج
مدیرمسئول:  دكتر علي اصغر بهاري
سردبیر:  دكتر محمد قلي نادعليان
تارگاه:  www.iausdj.ac.ir/vmj
رایانامه:  vmj@iausdj.ac.ir
تلفن:  3289424 (0871)
صندوق پستی:  618
نشانی:  سنندج، خيابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامي، معاونت پژوهشي، دفتر انتشارات و مجلات علمي
کد ISSN:  1735-9783
نوع نشریه:  فصلنامه