مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه تربيتي
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه تربيتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد
مديرمسئول:  دكتر مصيب سامانيان
سردبير:  دكتر شهربانو جلايي
رایانامه:  faslnameh@bojnordiau.ac.ir
تلفن:  2296982 (0584) داخلي1069
نمابر:  2296980 (0584)
نشانی:  بجنورد، خيابان 17 شهريور، خيابان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد
كد ISSN:  1735-7659
نوع نشريه:  فصلنامه