مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش نامه تاريخ
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه تاريخ
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد
مديرمسئول:  دكتر جواد هروي
سردبير:  دكتر امير اكبري
رایانامه:  buhg.mag@gmail.com, amirakbari89@yahoo.com
تلفن:  2296986-92 (0584)
نمابر:  2296977 (0584)
نشانی:  بجنورد، خيابان 17 شهريور جنوبي، خيابان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  1735-8221
نوع نشريه:  فصلنامه