مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا)
 9 دوره
عنوان نشريه:  زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز
مديرمسئول:  دكتر مژگان خدادادي
سردبير:  دكتر محمود بهمني
تارگاه:  www.jmb.iauahvaz.org
رایانامه:  marine_biology@iauahvaz.ac.ir
نمابر:  3348365 (0611)
صندوق پستي:  1915
نشانی:  اهواز، اتوبان گلستان، ميدان كارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز، معاونت پژوهشي
كد ISSN:  2008-4021x
نوع نشريه:  فصلنامه