مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم سياسي
 15 دوره
عنوان نشريه:  علوم سياسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد واحد كرج
مديرمسئول:  دكتر محمدرضا ملكي
سردبير:  دكتر محمد ساوجي
تلفن:  4401781 (0261)
نشانی:  دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، انتهاي رجايي شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال
نوع نشريه:  فصلنامه