مشخصات نشريه:  

فصلنامه مدل سازي در مهندسي
 8 دوره
عنوان نشريه:  مدل سازي در مهندسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سمنان
مديرمسئول:  دكتر عبدالحسين فريدون
سردبير:  دكتر نيما امجدي
تارگاه:  modeling.journals.semnan.ac.ir
رایانامه:  modeling@semnan.ac.ir
تلفن:  3354092 (0231)
نمابر:  3354092 (0231)
صندوق پستي:  35195-363
نشانی:  سمنان، روبروي پارك سوكان، پرديس شماره 1، دانشگاه سمنان، دانشكده مهندسي، كدپستي: 19111-35131
كد ISSN:  2008-4854
نوع نشريه:  فصلنامه