نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر فاطمه جواهري
سردبیر:  دكتر سيدحسين سراج زاده
:تارگاه  https://jspi.khu.ac.ir/
رایانامه:  social.problems.iran@gmail.com
تلفن:  86072701 (021)
صندوق پستی:  15815/3587
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي: 1571914911
کد ISSN:  2476-6933
نوع نشریه:  دو فصلنامه