مشخصات نشريه:  

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي)
 11 دوره
عنوان نشريه:  زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه خوارزمي
مديرمسئول:  دكتر غلامعلي فلاح قهرودي
سردبير:  دكتر غلامعلي فلاح قهرودي
رایانامه:  mda_72@yahoo.com
تلفن:  86072701 (021)
صندوق پستي:  15815/3587
نشانی:  تهران، خيابان شهيد دكتر مفتح، شماره 49، دفتر مجله، كدپستي: 1571914911
كد ISSN:  1735-9740
نوع نشريه:  فصلنامه