نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مهندسي هوانوردي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي هوانوردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
مدیرمسئول:  دكتر علي ستاريخواه
سردبیر:  دكتر فرهاد جاويد راد
:تارگاه  http://joae.ir/
رایانامه:  aerouniversity.joae@gmail.com
تلفن:  66630071 (021)
نمابر:  66630071 (021)
نشانی:  تهران، ميدان آزادي، مهرآباد جنوبي، انتهاي خيابان شمشيري، كدپستي: 13846-63113
کد ISSN:  9449-1735
نوع نشریه:  دو فصلنامه