مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات سياسي و بين المللي
 11 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات سياسي و بين المللي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا
مديرمسئول:  دكتر عليرضا گلشني
سردبير:  دكتر محمود كتابي
رایانامه:  pir@iaush.ac.ir
تلفن:  3213102 (0321)
نمابر:  3213102 (0321)
صندوق پستي:  86145/311
نشانی:  شهرضا، انتهاي خيابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا
كد ISSN:  2008-7616
نوع نشريه:  فصلنامه