مشخصات نشريه:  

فصلنامه Journal Of Mechanical Research And Application (پژوهش و كاربرد در مكانيك)
 2 دوره
عنوان نشريه:  Journal Of Mechanical Research And Application (پژوهش و كاربرد در مكانيك)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
مديرمسئول:  مهرداد جوادي
سردبير:  فرزاد جعفر كاظمي
تارگاه:  journals.azad.ac.ir/jmra
رایانامه:  jmra@azad.ac.ir
تلفن:  88347422 (021)
نمابر:  88347422 (021)
نشانی:  تهران، خيابان سپهبد قرني، شماره 173، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، كدپستي: 158474331
كد ISSN:  2008-3688
نوع نشريه:  فصلنامه