مشخصات نشريه:  

فصلنامه انديشه و رفتار در روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) (روانشناسي كاربردي)
 14 دوره
عنوان نشريه:  انديشه و رفتار در روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) (روانشناسي كاربردي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن
مديرمسئول:  دكتر فرح لطفي كاشاني
سردبير:  دكتر فرح لطفي كاشاني
تارگاه:  http://jtbcp.riau.ac.ir/
رایانامه:  JTBCP@RIAU.AC.IR
تلفن:  76506164 (021)
نمابر:  76506164 (021)
صندوق پستي:  189
نشانی:  رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان 9، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-0824
نوع نشريه:  فصلنامه