مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت در ايران
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي مديريت در ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر اصغر مشبكي
سردبير:  دكتر عادل آذر
تارگاه:  www.modares.ac.ir
رایانامه:  modaresmri@modares.ac.ir
تلفن:  82883623 (021)
نمابر:  88028236 (021)
صندوق پستي:  14115/139
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله مدرس
كد ISSN:  2322-x200
نوع نشريه:  فصلنامه