نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني)
 45 دوره 
عنوان نشریه:  برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر محمد شريفي كيا
سردبیر:  دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري
:تارگاه  https://hsmsp.modares.ac.ir/
رایانامه:  GEOJOURNAL@MODARES.AC.IR
تلفن:  82883636 (021)
نمابر:  82883636 (021)
صندوق پستی:  14115-139
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله مدرس
کد ISSN:  1605-9689
نوع نشریه:  فصلنامه