نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  ذبيح اله زماني
سردبیر:  خليل طالبي جهرمي
:تارگاه  https://ijpps.ut.ac.ir/
رایانامه:  IJPPS@ut.ac.ir
تلفن:  32221482 (026)
نمابر:  32221482 (026)
صندوق پستی:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر مجلات تخصصي علوم كشاورزي ايران، كدپستي: 77871-31587
کد ISSN:  2008-4781
نوع نشریه:  فصلنامه