نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت صنعتي
 25 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت صنعتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج
مدیرمسئول:  دكتر بهروز زارعي
سردبیر:  دكتر منصور خاكسار
:تارگاه  https://imj.ut.ac.ir/
رایانامه:  im@iausdj.ac.ir
تلفن:  6626647 (0871)
نمابر:  6626647 (0871)
نشانی:  كردستان، سنندج، شهرك سعدي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي سنندج، دفتر نشريه، كدپستي: 66179-87811
کد ISSN:  2008-5885
نوع نشریه:  فصلنامه