مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي)
 5 دوره
عنوان نشريه:  فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك
مديرمسئول:  دكتر فرشاد لهراسبي
سردبير:  دكتر ابوسعيد رشيدي
تارگاه:  www.tstj.ir
رایانامه:  info@tstj.ir
تلفن:  33422278 (0861)
نمابر:  33422278 (0861)
صندوق پستي:  567/28135
نشانی:  اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده فني و مهندسي، دفتر فصلنامه فناوري نساجي
كد ISSN:  1735-8345
نوع نشريه:  دو فصلنامه