نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني)
 22 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  ناصر نيكوبخت
سردبیر:  احمد خاتمي
:تارگاه  http://hlit.sbu.ac.ir/
رایانامه:  literature@sbu.ac.ir
تلفن:  29902489 (021)
نمابر:  22431706 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات فارسي
کد ISSN:  2008-7349
نوع نشریه:  فصلنامه