مشخصات نشريه:  

فصلنامه تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني)
 7 دوره
عنوان نشريه:  تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  ناصر نيكوبخت
سردبير:  احمد خاتمي
رایانامه:  literature@sbu.ac.ir
تلفن:  29902489 (021)
نمابر:  22431706 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات فارسي
كد ISSN:  2008-7349
نوع نشريه:  فصلنامه