مشخصات نشريه:  

فصلنامه تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني)
 4 دوره
عنوان نشريه:  تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  احمد خاتمي
سردبير:  دكتر عطااله حسني
رایانامه:  iranhistory@sbu.ac.ir
تلفن:  29902450 (021), 29902449 (021)
نمابر:  22431710 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ، كدپستي: 19839
كد ISSN:  2008-7357
نوع نشريه:  فصلنامه