نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جامعه شناسي مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH)
 25 دوره 
عنوان نشریه:  جامعه شناسي مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل
مدیرمسئول:  دكتر علي رحماني فيروزجاه
سردبیر:  دكتر محمدصادق مهدوي
:تارگاه  http://ssyj.baboliau.ac.ir/
رایانامه:  sociology@baboliau.ac.ir
تلفن:  32415132 (011)
نمابر:  32415132 (011)
صندوق پستی:  755
نشانی:  بابل، گرجي آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 47135
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1397/ 2018 به صورت انگليسي با نام SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH منتشر مي گردد.