مشخصات نشريه:  

فصلنامه زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)
 10 دوره
عنوان نشريه:  زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مديرمسئول:  دكتر سوسن سهامي
سردبير:  دكتر حبيب احمدي
تارگاه:  jzvj.miau.ac.ir
رایانامه:  zan-va-jameeh@miau.ac.ir
تلفن:  3311150-54 (0728)
نمابر:  3311172 (0728)
صندوق پستي:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت، كدپستي: 13119-73711
كد ISSN:  2008-8566
نوع نشريه:  فصلنامه