مشخصات نشريه:  

فصلنامه بهارستان سخن (ادبيات فارسي)
 11 دوره
عنوان نشريه:  بهارستان سخن (ادبيات فارسي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي
مديرمسئول:  دكتر شهريار حسن زاده
سردبير:  دكتر عليرضا مظفري تازه كند
تارگاه:  www.iaukhoy.ac.ir
رایانامه:  literature@iaukhoy.ac.ir
تلفن:  36432677 (044)
نمابر:  2552677 (0461)
صندوق پستي:  58135-175
نشانی:  كيلومتر5 جاده خوي، سلماس، دانشگاه آزاد اسلامي
كد ISSN:  1735-8698
نوع نشريه:  فصلنامه