نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حسابداري مالي
 35 دوره 
عنوان نشریه:  حسابداري مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد واحد مباركه
مدیرمسئول:  دكتر فرزاد كريمي
سردبیر:  دكتر محسن دستگير
:تارگاه  http://qfaj.ir/
رایانامه:  faj@mau.ac.ir
تلفن:  5238585 (0335), 5230360 (0335)
نمابر:  5225057 (0335)
صندوق پستی:  84815-119
نشانی:  مباركه، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 8481914411
نوع نشریه:  فصلنامه