مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در علوم زراعي
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در علوم زراعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي
مديرمسئول:  دكتر محسن رشدي
سردبير:  دكتر مهدي تاج بخش
تارگاه:  www.laukhoy.ac.ir
رایانامه:  cropresearch@iaukhoy.ac.ir
تلفن:  2552677 (0461)
نمابر:  2552677 (0461)
صندوق پستي:  58135/175
نشانی:  استان آذربايجان غربي، خوي، بلوار ولايت فقيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي، دفتر نشريه
كد ISSN:  2008-3734
نوع نشريه:  فصلنامه