مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل)
 10 دوره
عنوان نشريه:  علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مديرمسئول:  دكتر جواد خليل زاده
سردبير:  دكتر حسين فخرائيان
تارگاه:  www.adst.ir
رایانامه:  fscience@ihu.ac.ir
تلفن:  73829197 (021)
نمابر:  77104927 (021)
صندوق پستي:  16585-194
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، ساختمان باقرالعلوم (ع)، مجله علوم و فناوري پدافند غيرعامل
كد ISSN:  2228-5865
نوع نشريه:  فصلنامه