مشخصات نشريه:  

فصلنامه ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)
 11 دوره
عنوان نشريه:  ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مديرمسئول:  دكتر محمدصادق بصيري
سردبير:  دكتر عنايت اله شريف پور
رایانامه:  adabiyat_e_tatbiqi@mail.uk.ac.ir
تلفن:  3202411 (0341)
نمابر:  3221449 (0341)
صندوق پستي:  76175-133
نشانی:  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، نشريه ادبيات تطبيقي
كد ISSN:  2008-6512
نوع نشريه:  فصلنامه