مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله پرستاري و مامايي
 6 دوره
عنوان نشريه:  مجله پرستاري و مامايي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مديرمسئول:  دكتر وحيد زمان زاده
سردبير:  دكتر منيژه سياح ملي
تارگاه:  nursing.tbzmed.ac.ir
رایانامه:  nurs_mid-j@tbzmed.ac.ir
تلفن:  4797769- 4796770 (0411)
نمابر:  4796969 (0411)
صندوق پستي:  347-51745
نشانی:  تبريز، خيابان شريعتي جنوبي، روبروي بنياد شهيد، دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
كد ISSN:  1735-7624
نوع نشريه:  فصلنامه