مشخصات نشریه:  

فصلنامه بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي)
 6 دوره
عنوان نشریه:  بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميانه
مدیرمسئول:  دكتر سليمان جمشيدي
سردبیر:  پروفسور حمداله كاظمي
تارگاه:  www.m-iau.ac.ir
تلفن:  52240084 (041)
نمابر:  2220723 (0423)
صندوق پستی:  53135-1159
نشانی:  ايران، ميانه، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان سما، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-5230
نوع نشریه:  فصلنامه