مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering)
 2 دوره
عنوان نشريه:  نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  ناصر سلطاني
سردبير:  رضا ضرغامي
تارگاه:  jcpeng.ut.ac.ir
رایانامه:  jchpe@ut.ac.ir
تلفن:  88956097 (021)
نمابر:  88956097 (021)
صندوق پستي:  11155-4563
نشانی:  تهران، خيابان طالقاني، ساختمان 111، طبقه 4، واحد7
كد ISSN:  2423-673x
نوع نشريه:  دو ماهنامه