نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures)
 13 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر محمود كمره اي
سردبیر:  دكتر مسعود تابش
:تارگاه  https://ceij.ut.ac.ir/
رایانامه:  ceij@ut.ac.ir
تلفن:  88956097 (021)
نمابر:  66498981 (021)
صندوق پستی:  11155/4563
نشانی:  تهران، خيابان طالقاني، ساختمان 429، طبقه 4، واحد7
کد ISSN:  2322-2093
نوع نشریه:  دو فصلنامه