مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي مكانيك اميركبير (اميركبير)
 8 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي مكانيك اميركبير (اميركبير)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي اميركبير
مديرمسئول:  دكتر حسين حسيني تودشكي
سردبير:  پروفسور مجيد صفار اول
تارگاه:  htpp://mej.aut.ac.ir
رایانامه:  journal@aut.ac.ir
تلفن:  66491123 (021), 64542656 (021)
نمابر:  66491123 (021)
صندوق پستي:  15875-4413
نشانی:  تهران، خيابان حافظ، روبه روي خيابان سميه، شماره 424، دانشگاه صنعتي اميركبير
كد ISSN:  2008-6032
نوع نشريه:  فصلنامه