مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
 11 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان
مديرمسئول:  دكتر احمدرضا يلمه ها
سردبير:  دكتر احمدرضا يلمه ها
تارگاه:  samaneh.parsadab.ir
رایانامه:  plbdum@gmail.com
تلفن:  53337313 (031)
نمابر:  53337313 (031)
نشانی:  دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر مجله پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي، 8641687511
كد ISSN:  2008-4862
نوع نشريه:  فصلنامه