مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)
 6 دوره
عنوان نشريه:  توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مديرمسئول:  دكتر نوراله معلمي
سردبير:  قدرت اله فتحي
تارگاه:  plant.scu.ac.ir
رایانامه:  plantproduction@scu.ac.ir
تلفن:  (داخلي 3010) 19-33330011 (061)
نمابر:  33364052 (061)
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله
كد ISSN:  0254-3648
نوع نشريه:  دو فصلنامه