مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم زيستي
 5 دوره
عنوان نشريه:  علوم زيستي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان
مديرمسئول:  دكتر مهدي اسمار
سردبير:  دكتر شعبانعلي نظامي
تارگاه:  magazine.iaulahijan.ir
رایانامه:  Journalbiology.iaul@gmail.com
تلفن:  2222602 (0141)
نمابر:  2222602 (0141)
صندوق پستي:  1616
نشانی:  لاهيجان، خيابان كاشف شرقي، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 4416939515
كد ISSN:  2008-5982
نوع نشريه:  فصلنامه