مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش حسابداري
 7 دوره
عنوان نشريه:  دانش حسابداري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مديرمسئول:  دكتر اميد پورحيدري
سردبير:  دكتر اميد پورحيدري
تارگاه:  www.jakn.uk.ac.ir
رایانامه:  JAKN@uk.ac.ir
تلفن:  33257550 (034)
نمابر:  33257550 (034)
نشانی:  كرمان، ميدان پژوهش، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  2008-8914
نوع نشريه:  فصلنامه