مشخصات نشريه:  

فصلنامه مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مديرمسئول:  دكتر مجتبي ازهري
سردبير:  دكتر بهزاد نيرومند
تارگاه:  jcme.iut.ac.ir
رایانامه:  jame@of.iut.ac.ir
نشانی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
كد ISSN:  1025-2851
نوع نشريه:  فصلنامه