نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)
 43 دوره 
عنوان نشریه:  جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  حسين آذرنيوند
سردبیر:  علي اصغر درويش صفت
:تارگاه  https://jfwp.ut.ac.ir/
رایانامه:  JFWP@ut.ac.ir
تلفن:  32223044 (026)
نمابر:  32225780 (026)
صندوق پستی:  31585-4314
نشانی:  كرج، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
کد ISSN:  5052-2008
نوع نشریه:  فصلنامه