نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات قرآني (فدك، فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني)
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات قرآني (فدك، فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفت
مدیرمسئول:  دكتر مهدي ممتحن
سردبیر:  دكتر علي موسوي بهبهاني
:تارگاه  http://qsf.iranjournals.ir/
رایانامه:  dr.momtahen@gmail.com
تلفن:  2413511 (0348), 09121876893
نشانی:  جيرفت، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر نشريه
نوع نشریه:  فصلنامه