مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله ايراني نظريه پردازي در علوم پزشكي
 2 دوره
عنوان نشريه:  مجله ايراني نظريه پردازي در علوم پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي تهران
مديرمسئول:  دكتر باقر لاريجاني
سردبير:  دكتر محمد عبدالهي
تارگاه:  diglib.tums.ac.ir
نوع نشريه:  فصلنامه