نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)
 32 دوره 
عنوان نشریه:  زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر مليحه شياني
سردبیر:  عزت ملاابراهيمي
:تارگاه  https://jwica.ut.ac.ir/
رایانامه:  cws.ca.journal@gmail.com
تلفن:  66970597 (021)
نمابر:  66970418 (021)
صندوق پستی:  13145/671
نشانی:  ايران، تهران، ميدان انقلاب، خيابان 16 آذر، پرديس مركزي دانشگاه تهران، مركز مطالعات و تحقيقات زنان
کد ISSN:  1735-1693
نوع نشریه:  فصلنامه