نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فرانسه (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش زبان و ادبيات فرانسه (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  معاونت پژوهشي دانشگاه
سردبیر:  دكتر اله شكر اسدالهي
:تارگاه  https://france.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  france@tabrizu.ac.ir
تلفن:  33392131 (041)
نمابر:  33342490 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي، دفتر دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي:51664
کد ISSN:  1023-7976
نوع نشریه:  دو فصلنامه