نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  قاسم حبيب آگهي
سردبیر:  دكتر محمد نمازي
:تارگاه  http://jaa.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  JAA@rose.shirazu.ac.ir
تلفن:  3634353, 36286072 (071)
صندوق پستی:  71946/85115
نشانی:  شيراز، ميدان ارم، دانشگاه شيراز، دانشكده اقتصاد مديريت و علوم اجتماعي
کد ISSN:  2008-9988
نوع نشریه:  فصلنامه