نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  معاونت تحقيقات و فناوري
سردبیر:  محمد عموزاده
:تارگاه  http://jrl.ui.ac.ir/
رایانامه:  journal.linguistics@fgn.ui.ac.ir
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  37932175 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله پژوهش هاي زبان شناسي، كد پستي: 73441-81746
کد ISSN:  2008-6261
نوع نشریه:  دو فصلنامه