مشخصات نشريه:  

فصلنامه تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
 9 دوره
عنوان نشريه:  تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  -
سردبير:  محمدرضا رحيمي نژاد
تارگاه:  tbj.ui.ac.ir
رایانامه:  tbj@ui.ac.ir
تلفن:  36699514 (031)
نمابر:  36699514 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، كد پستي: 8174673441، دفتر مجله تاكسونومي و بيوسيستماتيك
كد ISSN:  2008-8906
نوع نشريه:  فصلنامه