نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زيست شناسي گياهي
 34 دوره 
عنوان نشریه:  زيست شناسي گياهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان و انجمن زيست شناسي ايران
مدیرمسئول:  منصور شريعتي
سردبیر:  منصور شريعتي
:تارگاه  http://ijpb.ui.ac.ir/
رایانامه:  ijpb@ui.ac.ir
تلفن:  7934164 (0311)
نمابر:  7932177 (0311)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، كد پستي: 8174673441، دفتر مجله زيست شناسي گياهي ايران
کد ISSN:  2008-8246
نوع نشریه:  فصلنامه