برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله پژوهش آب ايران
 11 دوره
عنوان نشریه:  مجله پژوهش آب ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهركرد
مدیرمسئول:  حسين صمدي بروجني
سردبیر:  دكتر منوچهر حيدرپور
تارگاه:  www.sku.ac.ir/fa/iwrj
رایانامه:  iwr@jsku.ac.ir
تلفن:  32324401-6 (038)
نمابر:  32324430 (038)
صندوق پستی:  115
نشانی:  شهركرد، دانشگاه شهركرد، مركز تحقيقات منابع آب، دفتر مجله پژوهش هاي آب ايران، كدپستي: 34141-88186
کد ISSN:  2008-1235
نوع نشریه:  دو فصلنامه