نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله پژوهش آب ايران
 33 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پژوهش آب ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهركرد
مدیرمسئول:  دکتر محمدعلی نصراصفهانی
سردبیر:  دكتر منوچهر حیدرپور
:تارگاه  http://iwrj.sku.ac.ir
رایانامه:  iwrj@journals.sku.ac.ir‬
تلفن:  32321669 (038)
نمابر:  32321669 (038)
صندوق پستی:  115
نشانی:  شهركرد، دانشگاه شهركرد، اداره انتشارات،مجله پژوهش آب ايران، كدپستي: ۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱
کد ISSN:  2008-1235
نوع نشریه:  فصلنامه