مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله پژوهش آب ايران
 9 دوره
عنوان نشريه:  مجله پژوهش آب ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهركرد
مديرمسئول:  حسين صمدي بروجني
سردبير:  دكتر منوچهر حيدرپور
تارگاه:  www.sku.ac.ir/fa/iwrj
رایانامه:  iwr@jsku.ac.ir
تلفن:  32324401-6 (038)
نمابر:  32324430 (038)
صندوق پستي:  115
نشانی:  شهركرد، دانشگاه شهركرد، مركز تحقيقات منابع آب، دفتر مجله پژوهش هاي آب ايران، كدپستي: 34141-88186
كد ISSN:  2008-1235
نوع نشريه:  دو فصلنامه